Midden-Delfland

Herzien convenant 2023

Adviesraad Sociaal Domein – gemeente Midden-Delfland

In 2015 is het eerste convenant afgesloten tussen de gemeente Midden-Delfland en de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland. Dit was op het moment dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wetgeving op het gebied van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet geheel bij de gemeente kwam te liggen.
De betreffende wetten schrijven voor dat inwoners van de gemeente, waaronder in ieder geval cliënten en/of hun vertegenwoordigers, betrokken worden bij de uitvoering van deze wetten.
Deze betrokkenheid is onder andere vormgegeven door het instellen van een “Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland”.

In het convenant zijn de afspraken vastgelegd die tussen de gemeente en de Adviesraad zijn gemaakt met betrekking tot onder andere het werkkader, de taken, de doelgroepen, de samenstelling van de Adviesraad en de wijze van advisering.

In de afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen de gemeente en de Adviesraad zich ontwikkeld en vindt de advisering door de Adviesraad inmiddels op een breed terrein van het sociaal domein plaats, ook ten aanzien van regionale onderwerpen en documenten.
Ook zijn er in de loop der tijd wat wijzigingen opgetreden op een aantal praktische punten, o.a. op het gebied van overlegmomenten met de gemeente en de profiel-omschrijving voor leden van de Adviesraad. Ten aanzien van dit laatste punt zijn de richtlijnen ter voorkoming van eventuele belangenverstrengeling minder hard geworden.
Dit heeft geleid tot een herzien convenant tussen de gemeente en de Adviesraad.

Op 11 juli 2023 jl. is dit convenant getekend door wethouder Melanie Oderwald en Pieter Kromdijk, voorzitter van de Adviesraad. Het convenant is HIER te lezen.