Midden-Delfland

Taak en doelstelling van de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland (Adviesraad-SDMD) heeft tot taak het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies te geven over onderwerpen binnen het sociale domein, waaronder:

  1. Maatschappelijke ondersteuning, waaronder algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.
  2. Participatie, voorzieningen op het gebied van werk en inkomen (waaronder begeleiding naar werk), bijstandsregelingen en minimaregelingen.
  3. Jeugdhulp en jeugdzorg, waaronder ondersteuning van mensen die opvoedings- en opgroeiondersteuning nodig hebben en de zorg voor jeugdigen.

De taak van de Adviesraad-SDMD is om de voorgenomen of in uitvoering zijnde maatregelen en voorzieningen te toetsen aan de behoefte en omstandigheden van de doelgroepen.
De Adviesraad draagt hiermee bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op de drie hiervoor genoemde domeinen.

Let op: De Adviesraad-SDMD behandelt geen individuele zaken. Voor individuele zaken kunt u terecht bij de gemeente. Zie knop ‘Handige links‘ op deze site. Daarmee kunt u direct naar het loket voor inwoners van de Gemeente.