Midden-Delfland

Taak en doelstelling van de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland  (Adviesraad-SDMD) heeft tot taak het College gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies te geven over de hieronder genoemde drie domeinen, te weten:

  1. Maatschappelijke ondersteuning, waaronder algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen;
  2. Voorzieningen op het gebied van werk en inkomen, waaronder de Wet werk bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de nog in te voeren Participatiewet, het minimabeleid en de schuldhulpverlening;
  3. Jeugdhulp en jeugdzorg, waaronder ondersteuning van mensen die opvoedings- en opgroeiondersteuning nodig hebben en de zorg voor jeugdigen.

De  taak van de Adviesraad-SDMD is om met de adviezen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van belanghebbenden. De Adviesraad SDMD toetst de (voorgenomen of in uitvoering zijnde) maatregelen en voorzieningen aan de behoefte en omstandigheden van de doelgroepen en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op de drie hiervoor genoemde domeinen.

Let op: De Adviesraad-SDMD is er niet om individuele zaken te behandelen. 
Voor individuele zaken kunt u terecht bij de gemeente. Zie knop ‘Handige links‘ op deze site. Daarmee kunt u direct naar het WMO-loket.