Midden-Delfland

Agenda 04-24

voor de 4e vergadering van 2024 van de ASD MD te houden op woensdag 26 juni 2024
Aanvang:  19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

Bij agendapunt 2 is aanwezig Yvette Schouten, beleidsmedewerker Jeugd

Bij agendapunt 3 is aanwezig Miranda Grootscholte, beleidsmedewerker Sociaal Domein

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Adviesaanvraag Beleidskader Jeugd
 3. Adviesaanvraag Beleidskader Participatie en Re-integratie
 4. Adviesaanvraag Beleidskader Voor- en vroegschoolse educatie 2025 -2030
 5. Verslag vergadering d.d. 03-04-2024
 6. Concept jaarverslag 2023
 7. Jaarrekening 2023 ter vaststelling (onder voorbehoud)
 8. Begroting 2024 (onder voorbehoud)
 9. Reactie college op ons advies A070 betreffende de Verordening WMO en Jeugdhulp
 10. Reactie college op ons advies A071 betreffende de Re-integratieverordening en Participatiewet
 11. Plannen AZC Den Hoorn
 12. Stand van zaken werving nieuwe leden
 13. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 14. Datum volgende vergadering en planning tweede halfjaar 2024
 15. Sluiting