Midden-Delfland

Ongecategoriseerd

Herzien convenant 2023

Adviesraad Sociaal Domein – gemeente Midden-Delfland

In 2015 is het eerste convenant afgesloten tussen de gemeente Midden-Delfland en de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland. Dit was op het moment dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wetgeving op het gebied van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet geheel bij de gemeente kwam te liggen.
De betreffende wetten schrijven voor dat inwoners van de gemeente, waaronder in ieder geval cliënten en/of hun vertegenwoordigers, betrokken worden bij de uitvoering van deze wetten.
Deze betrokkenheid is onder andere vormgegeven door het instellen van een “Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland”.

In het convenant zijn de afspraken vastgelegd die tussen de gemeente en de Adviesraad zijn gemaakt met betrekking tot onder andere het werkkader, de taken, de doelgroepen, de samenstelling van de Adviesraad en de wijze van advisering.

In de afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen de gemeente en de Adviesraad zich ontwikkeld en vindt de advisering door de Adviesraad inmiddels op een breed terrein van het sociaal domein plaats, ook ten aanzien van regionale onderwerpen en documenten.
Ook zijn er in de loop der tijd wat wijzigingen opgetreden op een aantal praktische punten, o.a. op het gebied van overlegmomenten met de gemeente en de profiel-omschrijving voor leden van de Adviesraad. Ten aanzien van dit laatste punt zijn de richtlijnen ter voorkoming van eventuele belangenverstrengeling minder hard geworden.
Dit heeft geleid tot een herzien convenant tussen de gemeente en de Adviesraad.

Op 11 juli 2023 jl. is dit convenant getekend door wethouder Melanie Oderwald en Pieter Kromdijk, voorzitter van de Adviesraad. Het convenant is HIER te lezen.

Nieuwe voorzitter

Per 1 juli 2022 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een nieuwe voorzitter.

Pieter en Cees

Per die datum heeft Cees Harteveld afscheid genomen van de Adviesraad. Cees Harteveld was vanaf de start van de Adviesraad voorzitter en voor die tijd was hij ook al voorzitter van de WMO-cliëntenraad, tezamen bijna een periode van 15 jaar!

Pieter Kromdijk heeft per 1 juli jl. de taken van Cees Harteveld overgenomen.

De leden van de Adviesraad danken hierbij Cees Harteveld voor de wijze waarop hij de Adviesraad vorm heeft gegeven, alsmede voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan en heten Pieter Kromdijk van harte welkom.

In “De Schakel MiddenDelfland” van 7 juli 2022 heeft een uitgebreid interview gestaan met de scheidende en nieuwe voorzitter.
Dit artikel is via deze link te lezen.