Midden-Delfland

Agenda 07-21

voor de 7e vergadering van 2021 van de ASD MD te houden op woensdag 8 december 2021
Tijd:            19.30 – 21.00 uur

De vergadering vindt digitaal plaats.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Overleg met wethouders Renzen en Ten Have
  *Wonen
  *Woonvoorzieningen voor ouderen   
  *Jeugdhulpverlening
  *Abonnementstarief WMO     
  *Stand van zaken proiect Powerful Ageing
  *Terugblik en vooruitblik beleid in het Sociaal Domein zittingsperiode 2018 -2022
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  *Vz-overleg ASD Haaglanden
  *Reactie College op onze adviezen A060 en A061
 4. Verslag van de vergadering dd. 13-10-2021
 5. Financiën
 6. Communicatie en samenstelling ASD-MD
  *concept wervingsadvertentie nieuwe leden(bijlage)
 7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 8. Vaststellen volgende vergadering
  *voorstel vergaderschema 2022
 9. Sluiting.