Midden-Delfland

Agenda 06-22

voor de 6e vergadering van 2022 van de ASD MD te houden op woensdag 19 oktober 2022
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Verslag van de vergadering dd. 31-08-2022
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  1. voorzittersoverleg H10 d.d. 05-10-2022
  2. verzoek Mirjam Heins m.b.t. samenwerking
 4. Uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 5. Raadsinformatiebrief d.d. 29-09-2022
  1. Cliëntervaringsonderzoek WMO 2022
  2. Stand van zaken Inkoop H5
 6. Beoordeling stukken ALV d.d. 03-11-2022 van de Koepel Adviesraden
 7. Aandachtspunten/onderwerpen komende periode
 8. Samenstelling van de ASD
  1. Werving nieuwe leden
 9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 10. Vaststellen volgende vergadering
 11. Sluiting.