Midden-Delfland

Agenda 06-20

voor de 6e vergadering van 2020 van de ASD MD te houden op woensdag 9 december 2020

Tijd:            19.30 – 22.00 uur

De vergadering vindt digitaal plaats.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Adviesaanvragen
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  -Verslag BO(digitaal) van 7 oktober jl.  
  -Impressie VZ-overleg Haaglanden
  -Agenda BO van 16 december met wethouders:
  -Toegankelijkheid in de kernen voor mensen met een handicap met name in Maasland en Den Hoorn.
  -Preventie in de Wmo en Jeugdhulp: Hoe zouden we de preventie kunnen versterken?
  -Aanvullende agendapunten vanuit ASD?
  -Agendapunten 1e ASD vergadering 2021 met wethouders
 4. Verslag van de vergadering dd. 11-11-2020 (Dropbox agendastukken 2020)
 5. Begroting 2021 (bijlage)
 6. Communicatie met achterban
  -ideeën plan van aanpak ( Arie. Esther, Marielle)
  -deelname aan diverse workshop(s) (via de Koepel?)
 7. Samenstelling ASD-MD
 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 9. Vaststellen vergaderschema 2021 en volgende vergadering
 10. Sluiting.