Midden-Delfland

Agenda 04-20

voor de 4e vergadering van 2020 van de ASD MD te houden op woensdag 14 oktober 2020

Tijd:            19.30 – 22.00 uur

De vergadering vindt digitaal plaats.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Adviesaanvragen
  -Adviesaanvraag beleidskader VVE (email 02-10-2020)
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt) BO(digitaal) van 7/10
  -ALV De Koepel 12 november (en voortzetting lidmaatschap )
  -Uitnodiging brainstormsessie H4 gemeenten evaluatie resultaatgericht werken
  -Voorzittersoverleg Haaglanden van 2/9
 4. Verslag van de vergadering dd. 15-07-2020 (Dropbox agendastukken 2020)
 5. Communicatie met de achterban/jeugd(Esther/Arie)
 6. Samenstelling ASD-MD
 7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 8. Vaststellen volgende vergadering
 9. Sluiting.