Midden-Delfland

Agenda 02-21

voor de 2e vergadering van 2021 van de ASD MD te houden op woensdag 17 maart 2021
Tijd:            19.30 – 21.00 uur
De vergadering vindt digitaal plaats.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda        
 2. Adviesaanvraag Beleidsregels TONK regeling
  • Toelichting door Mw. C. Moraal-Wellen
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  • Mondeling verslag AO 9 maart 2021
  • Reactie op advies A054
  • Reactie op advies A055
  • Factsheet cliënt ervaringsonderzoek WMO
  • Concept RIB armoedebeleid/schuldhulpverlening
  • RIB ouderzorg
 4. Verslag van de vergadering dd. 20-01-2021
 5. Samenstelling ASD-MD/communicatie
  • artikel/advertentie in De Schakel MD dd. 18 februari 2021
 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 7. Vaststellen volgende vergadering
 8. Sluiting.