Midden-Delfland

Agenda 02-20

voor de 2e (digitale) vergadering van 2020 van de ASD MD te houden op woensdag 13 mei 2020

Tijd:         19.30  – 22:00 uur

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Adviesaanvragen
  A. Adviesaanvraag Concept beleidsregels bijstand zelfstandigen Midden-Delfland 2020
  B. Adviesaanvraag Concept beleidsregels terugvordering en verhaal Participatiewet,
      Bbz, Ioaw en Ioaz Midden-Delfland 2020, met toelichting door Cathalijn Moraal
      Wellen, beleidsmedewerker inkomen en schuldhulpverlening Gem. Midden-Delfland
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  BO(digitaal) van 22/4
  H-4 Aanbesteding hulpmiddelen WMO
  (Digitaal)Vz-overleg ASD-Haaglanden van 13/5
 4. Verslag van de vergadering dd. 15-01-2020 (Dropbox agendastukken 2020)

 5. Jaarstukken 2019/2020
  a. bespreking concept Jaarverslag 2019 (Dropbox)
  b. vaststelling jaarrekening 2019(paragraaf Jaarverslag 2019)
  c. vaststelling werkplan 2020 (Dropbox)
 6. Samenstelling ASD-MD

 7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 8. Vaststellen volgende vergadering

 9. Sluiting