Midden-Delfland

Agenda 02-19

voor de 2e vergadering van 2019 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 17 april 2019

Tijd:         19.30  – 22:00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  Kennismaking met Marielle Koemans. 
 2. Adviesaanvraag definitieve Herijkingsrapportage Doelgroepenvervoer
  Al eerder is advies A046a uitgebracht op het concept hiervan. Het projectteam DGV heeft dit advies inmiddels aan het College van MD doorgezonden.
  Behoeft dit advies nog aanvulling?
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  Werkwijze Gemeente Midden-Delfland WMO (nav krantenartikel van Jan) Ontwikkelingen ihkv budgetoverschrijding kosten Jeugdhulp  Regiovisie Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
  Bijeenkomst Preventienetwerk van 8 april jl.
 4. Verslag van de vergadering dd. 13-02-2019 (Dropbox agendastukken 2019)
 5. Bespreking concept Jaarverslag 2018 a. vaststelling jaarrekening 2018 
 6. Samenstelling ASD-MD 
 7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 8. Vaststellen volgende vergadering
 9. Sluiting