Midden-Delfland

Agenda 03-21

voor de 3e vergadering van 2021 van de ASD MD te houden op woensdag 21 april 2021
Tijd:            19.30 – 21.00 uur
De vergadering vindt digitaal plaats.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Adviesaanvraag Powerful Ageing
  • Toelichting door Dhr. R. Winkels
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  • Nieuwe wet inburgering
  • Regionaal overleg adviesraden Haaglanden inzake armoedebeleid
  • Idem, inzake voorbereiding advies op de nieuwe Visie Jeugdhulp H10
 4. Verslag van de vergadering dd. 17-03-2021
 5. Zienswijze Omgevingsvisie Midden-Delfland
 6. Concept Jaarverslag 2020
 7. Samenstelling en communicatie ASD-MD
 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 9. Vaststellen volgende vergadering
 10. Sluiting.