Midden-Delfland

Agenda 04-21

voor de 4e vergadering van 2021 van de ASD MD te houden op woensdag 16 juni 2021
Tijd:            19.30 – 21.00 uur
De vergadering vindt digitaal plaats.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. A. Adviesaanvraag concept Regiovisie Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en van Maatschappelijk opvang naar Maatschappelijk Wonen 2022-2026
  B. Advies Concept Regiovisie Inkoop Jeugdhulp H10 (mail CH 8/6/2021)
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  • Regionale bijeenkomsten verzorgd wonen van 26/5 en 17/6
  • Mondeling verslag ambtelijk overleg 8 juni 2021.
  • Raadsinformatiebrief Jeugd (bijlage)
  • Notitie besteding budget Corona steunmaatregelen (eenzaamheidsbestrijding)
  • Ontwikkelingen inkoop Jeugd H10
 4. Verslag van de vergadering dd. 21-04-2021
 5. Definitief vaststellen Jaarverslag 2020 + financiële paragraaf
  • decharge penningmeester
 6. Samenstelling en communicatie ASD-MD
  • aflopen benoemingstermijnen in 2021
 7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 8. Vaststellen volgende vergadering
 9. Sluiting.