Midden-Delfland

Adviesraad Sociaal Domein overlegt met…

Adviesraad Sociaal Domein overlegt met wethouders Horlings en Renzen
In de gemeente Midden-Delfland is een Adviesraad Sociaal Domein actief. Deze raad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Meestal wordt advies gegeven op verzoek van het college. Soms wordt ook ongevraagd advies gegeven, als de adviesraad dat nodig acht.

Op 16 oktober jl. heeft de adviesraad een periodiek overleg gehad met wethouders Horlings en Renzen, die verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein. Ook een beleidsambtenaar was hierbij aanwezig. Er werden positieve ontwikkelingen gemeld betreffende de werkvoorziening, vooral ook vanwege de lokale vraag naar arbeidskrachten. We spraken over de concept begroting voor 2020 en de consequenties voor het sociaal domein. Ook kwamen ter sprake de tekorten in de jeugdzorg, het huisvestingsbeleid en de gevolgen van de invoering van het zogeheten abonnementstarief en het resultaatgericht werken. Het preventienetwerk, met daarin onder andere aandacht voor eenzaamheid, was ook onderwerp van gesprek.

De Adviesraad heeft dit ervaren als een zinvol gesprek, waardoor toekomstige adviesaanvragen beter kunnen worden beoordeeld.

Per 1 januari 2020 zullen er twee vacatures ontstaan in de adviesraad, als gevolg van het periodiek aftreden van twee leden. Mocht je interesse hebben en denken een bijdrage te kunnen leveren, let dan op de advertentie in deze Schakel.